Chodzież, 29 czerwca 2020 rok

Nasz znak: AD.1100.10.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży
w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia w 2020 r.

Rodzaj czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ignaczak Spółka Cywilna
Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież

Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w tych zakładach dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Poznań.

2. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratorium Wytrawiania Mięsa zlokalizowanym przy zakładzie:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ignaczak Spółka Cywilna
Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
- zdolności organizacyjne,
- komunikatywność ,
- obowiązkowość ,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
- znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
- pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie*,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* ,
- życiorys i list motywacyjny*,
- zaświadczenie o ukończonej 3 - miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa*,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,
- aktualna książeczka zdrowia/za świadczenie lekarskie dla celów sanitarnoepidemiologicznych,
- aktualne badania okulistyczne,
- aktualne za świadczenie o odbytym szkoleniu z BHP*,
- aktualne za świadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii*,
- pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - zał . Nr 3*,
- prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy - zał . Nr 1.
- prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy-zlecenia - zał . Nr 2.

* - osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie mogą punkty oznaczone "*" pominąć chyba, że nastąpiły zmiany, które należy ujawnić przed zawarciem umowy - wyznaczenia.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do 30 lipca 2020 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 w godz. 7.00 - 15.00.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Poniżej załącznik do pobrania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wyznaczenia - załączniki (ZIP) zip 1.23 MB Robert Mądrowski ASI
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 01 lipiec 2020 18:38 Robert Mądrowski ASI