Chodzież, 19 lutego 2021

Nasz znak: AD.1100.4.2021

OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chodzieży w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku

(Dz. U. 2018, poz. 1557)

ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

Rodzaj czynności:

 • prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji

na terenie powiatu chodzieskiego.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe weterynaryjne.
 2. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość.
 4. Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.
 5. Znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.*
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.*
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.*
 4. Życiorys i list motywacyjny.*
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz realizacji umowy zlecenia (wyznaczenia do czynności weterynaryjnych).
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.*
 7. Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarz Weterynarii.*
 8. Aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.*
 9. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – zał. Nr 3.*
 10. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1.
 11. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art.16 ustawy i Inspekcji Weterynaryjnej – zał. Nr 2.

* -       osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie na rok 2021 mogą punkty oznaczone „*” pominąć chyba, że nastąpiły zmiany, które należy ujawnić przed zawarciem umowy – wyznaczenia

W przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania pod względem zweryfikowanej wiedzy w celu zapewnienia właściwego wykonania zadań.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 15 marca 2021 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 w godz.  700 – 1500 .

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 67 28 29 688 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy zlecenia w 2021 r.

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru.

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bioasekuracja AD 1100 4 2021 zip 1.08 MB Robert Mądrowski ASI
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19 luty 2021 18:23 Robert Mądrowski ASI