AD.1100.3.2021

Chodzież, 19 lutego 2021r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży w związku z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2018 r.  poz. 1557 ze zm.)

ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia w 2021 r.

Rodzaj czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:
-    Zakład Przetwórstwa Mięsnego
     Ignaczak Spółka Cywilna
    Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież
Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w tych zakładach dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Poznań.

2. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratorium Wytrawiania Mięsa zlokalizowanym przy zakładzie:
-    Zakład Przetwórstwa Mięsnego
     Ignaczak Spółka Cywilna
    Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
 • pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*,
 • życiorys i list motywacyjny*,
 • zaświadczenie o ukończonej 3 - miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,
 • aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • aktualne badania okulistyczne,
 • aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP*,
 • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii*,
 • pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – zał. Nr 3*,
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1
 • prawidłowo wypełnione zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy i Inspekcji Weterynaryjnej – zał. Nr 2 .

  * -     osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie mogą punkty oznaczone „*” pominąć chyba, że nastąpiły zmiany, które należy ujawnić przed zawarciem umowy – wyznaczenia

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do 15 marca 2021 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 w godz.  7.00-15.00.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 luty 2021 18:29 Robert Mądrowski ASI